Първа долекарска помощ за педагогически песонал

Академия Първа Помощ вече е с одобрена програма от МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Програмата е структурирана спрямо изискванията на Стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Качеството на обученията се гарантира от вътрешната система за качество, разработена и сертифицирана от ISO 9001-2015. Програмата е единствено по рода си с това, че ще се води от лекари и е изцяло практически насочена.

Обучението е разработено на базата на водещите съвременни концепции и ръководства в областта на педиатрията, първата долекарска помощ и спешната медицина. Участниците ще бъдат запознати подробно с често срещаните спешни състояния при деца (лица от 0 до 18 годишна възраст) и с ефективните действия при оказване на първа долекарска помощ. Особен акцент се поставя върху придобиването на задълбочени теоретични познания по отношение на спецификите на детската анатомия и физиология, често срещаните спешни състояния при деца и изграждането на реални практически умения за оказване на първа помощ. Запознаването с теоретичните постановки е обвързано с логически следващи ги практически упражнения и задачи, като съотношението е теория/практика е 40:60.

Цели на програмата

Програмата има за цел да подобри общата подготовка на участниците, като развие уменията им да се справят в ситуация на инцидент, при който има едно или повече пострадали деца. Участниците ще придобият знания, които ще им помогнат да разпознават и различават голям брой често срещани спешни детски състояния, да извършват бърза и точна оценка на пострадал и да прилагат конкретни и адекватни ефективни действия. По време на практическите упражнения участниците ще придобият или подобрят уменията си за познаване и правилно боравене с различните видове медицински консумативи и извършване на пълния спектър манипулации, влизащи в обема на първата долекарска помощ. Работи се с реални материали и медицински консумативи, които са осигурени индивидуално за всеки участник. По време на курса се отделя и специално внимание на психологическата подготовка и устойчивост, която има решаваща роля в критична ситуация.

Форми на обучение

Програмата предвижда 12 часа присъствена и 4 часа дистанционна форма на обучение. За дистанционната форма на обучение е разработен онлайн достъп до теоретични материали и тестове върху материала.

Методи на обучение

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата да развива теоретичните познания и практическите умения на участниците и включват мултимедийна презентация, практически упражнения и задачи, индивидуална и екипна работа в симулирани инциденти с пострадали деца. Обучението приключва с изпълнение на практическа задача, свързана с извършване на конкретни действия от обема на първата долекарска помощ.
5. Продължителност на обучението и брой часове.
Продължителността на обучението е 16 часа.

Брой квалификационни кредити.

Брой квалификационни кредити – 1

Начин на завършване на обучението.

Обучението завършва с издаване на сертификат за броя квалификационни кредити, който се получава след изпълнение на практическата задача.