Мисия

Мисията на Сдружение “Академия Първа Помощ” е да образова хората да вземат интелигентни решения относно тяхната безопасност и сигурност в случай на инцидент или критична ситуация. Ние се стремим да повишим осведомеността за значението, рисковите фактори и въздействието на спешните състояния. Кампаниите ни за оказване на първа помощ в различни извънредни моменти целят да дадат стойност на обществото в посока запазване на здравето на околните и предотвратяване на по-тежки последствия.

Знаете ли кога и как се прави сърдечен масаж, как да реагирате при човек в безсъзнание, как да помогнете на бебе, което се е задавило? Не е задължително да попадате в ситуации, които изискват първа помощ, но какво ще направите, ако все пак се случи? Ние сме практикуващи лекари и знаем от опит колко важна е правилно оказаната помощ в първите минути след инцидента. И знаем, че всеки може да се научи да я прилага!

Нашите кампании и програми имат за цел да подобрят общата подготовка на хората, като развият уменията им да се справят в ситуации на инцидент, при който има един или повече пострадали души. Участниците в тях ще придобият знания, които ще им помогнат да разпознават и различават голям брой често срещани спешни състояния, да извършват бърза и точна оценка на пострадал и да прилагат конкретни и адекватни ефективни действия. 

Нашите практически упражнения целят придобиване или подобряване на уменията за познаване и правилно боравене с различните видове медицински консумативи и извършване на пълния спектър манипулации, влизащи в обема на първата долекарска помощ. Ние работим с реални материали и елементи, които осигуряваме индивидуално за всеки участник.

По време на нашите обучения отделяме и специално внимание на психологическата подготовка и устойчивост, която има решаваща роля в критична ситуация.

Дейности

Организираме курсове

Академия Първа Помощ организира и провежда курсове по оказване на първа помощ, водени от лекари. Стремежът ни е да предоставим по възможно най-достъпен, лесен, забавен и практичен начин всички онези умения и познания, които са Ви необходими, за да помогнете на вас, ваш близък или непознат изпаднал в беда.

Спаси Живот 

Безплатна кампания на Академия Първа Помощ, по време на която обучаваме хората на техниката за сърдечен масаж. Горди сме, че това се превръща в една от най-масовите кампании за КПР (кардиопулмоналната ресусцитация) в България. Помнете, че вашите ръце могат да спасят човешки живот. 

Медицинско осигуряване на събития

Да извършваме медицинско осигуряване на събития е една наша страст. Тя ни позволява да съчетаем лекарските си познания и умения с дейности на терен и с преживявания, които обичаме. Това изисква по-разчупен начин на мислене и наистина сериозна медицинска подготовка.

Информираме и образоваме 

Ние предоставяме на обществеността обучение и информация относно проблемите, свързани със здравето, и знанията, от които се нуждаят, за да предприемат действия при нужда. За целта разработваме различни ресурси под формата на курсове, видеа, статии, кампании, практически занятия и т.н.

Сдружение “Академия Първа Помощ” с ЕИК 177072294 е ЮЛНЦ в обществена полза регистрирано в България, което извършва дейности само в съответствие с мисията си да предостави на хората необходимите умения и знания, за да могат да окажат правилно първа помощ на всеки нуждаещ се от нея.